مصاحبه با کارشناسان

آسان ترین و ارزانترین آموزش شنیدن و عمل کردن به تجربیات دیگران مخصوصاً کارشناسان است


از یک جوان 17 ساله موفق بشنویم 

مصاحبه با نیما گرجیان - مدرس فن بیان و مجری صدا و سیما و یک جوان موفق، کار آفرین  و الگو 

امیدواری به آینده

مصاحبه با یک مادر کارآفرین و یک وکیل موفق و اینکه او چگونه از پس چالش های زندگی و کار بعنوان یک مادر بر می آید

تـأثییرات پندمیک بر بچه ها 

مصاحبه با دکتر پیمان رئوفی دکترای

روانشانسی بالینی از کالیفرنیا

مغز و هوش عاطفی

مصاحبه با دکتر علیرضا پورخانی 

مدرس، نویسنده و روانشناس 


غلبه بر استرس

مصاحبه با روانشناس و مشاور بالینی

سرکار خانم پوران پور اقبال 


تـأثییرات پندمیک بر بچه ها 

مصاحبه با دکتر پیمان رئوفی دکترای

روانشانسی بالینی از کالیفرنیا

همچنین سرکار خانم دکتر نیکول جعفری