دوره جامع کوچینگ یکساله والدین

    C$ 2,148.69 2148.69 CAD C$ 2,148.69

    1,600.00

    این ترکیب وجود ندارد


    حاوی 25 جلسه یکساعت نیمه مشاوره خصوصی و تست های روانشناسی به همراه تمرینات و بازی های هدف دار