آموزگار سرنوشت ساز

آموزگار سرنوشت ساز

کارگاه 2 روزه آموزگاران سرنوشت ساز- دوره ویـژه
در این دوره :
* جدیدترین متدهای آموزشی که در بریتیش کلمبیای

کانادا به آموزگاران آموزش می دهند

* ارتباط بهتر با فرزندان

* ایجاد محیطی آکادمیک اما صمیمی

* کمک به دانش آموزان برای رشد هر چه بیشتر

* استفاده بهینه از توانایی های مغزی شان

مدرس : نغمه کشاورز

کارشناس رفتار شناسی

از نشنال یونیورسیتی کلیفرنیا